Решение № 106 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх.№ 61.00-4/1//25.07.2018 г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал.1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т. 2, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг , чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с  11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2- ма- отсъстващи, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №106

 

1.Изменя т. 9 от свое решение №10 по Протокол №1 от 20.01.2017г., изм. с Решение № 84 по Протокол № 7 от 30.06.2017 г. ,както следва:

От: Годишен лихвен процент: 1 месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 5% годишно.

На: Годишен лихвен процент: ОЛП на БНБ плюс максимална надбавка до 5% годишно.

2.Потвърждава поставеното в останалата му част.

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

Връща

Новини