Решение № 104 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх.№ 61.00-61/25.07.2018 г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл.44 ал.1 т.5 и чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ; чл.124 от ЗПФ и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2- ма- отсъстващи, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №104

 

Общински съвет Горна Малина приема актуализация и вътрешни  компенсирани промени по бюджета на капиталовите разходи , както следва :

  1. В § 5100 – собствени  средства

1.1   Обект „Ремонт на В и К мрежа по населени местта ”

Било – 23 000 лв. – става – 0 лв. – разлика /-/ 23 000 лв.

1.2   нов Обект „Корекция на речни корита р.Макоцевска и р.Азмъка”

Било – 0 лв. – става – 31 100 лв. – разлика /+/ 31 100 лв.

1.3   Обект „Ремонт на църква с .Осоица и с.Горна Малина ”

 

Било – 500 лв. – става – 0  лв. – разлика /-/ 500 лв.

  1. В § 5100 – целеви средства

2.1   Обект „Разширение на гробищни паркове с.Горна Малина и с.Гайтанево Долно Камарци ”

Било – 8 491 лв. – става – 0  лв. – разлика /-/  8 491 лв.

 2.2  Обект „Ремонт на общинска сграда-Ритуален дом с.Горна Малина  ”

Било – 6000 лв. – става – 14 491  лв. – разлика /+/  8 491 лв.

 

  1. 3.      § 5200 –целеви средства

3.1 §5201„Придобиване на компютри за общинска администрация”

Било – 10 000 лв. – става – 6 000  лв. – разлика /-/  4000 лв.

            3.2  §5203 „Доставка и монтаж на 1 бр. климатик на ДГ %Вяра, Надежда и Любов” филиал Долно Камарци и 2 бр. вентилатори за физкултурен салон при  СУ Христо Ботев Горна Малина ”

Било – 0 лв. – става – 4 000  лв. – разлика /+/  4 000 лв.

 

  1. 4.      § 5200 –собствени средства

4.1  §5203 „Доставка и монтаж на 1 бр. климатик на ДГ %Вяра, Надежда и Любов” филиал Долно Камарци и 2 бр. вентилатори за физкултурен салон при  СУ Христо Ботев Горна Малина ”

Било – 4000 лв. – става – 0  лв. – разлика /-/  4 000 лв.

 

  1. 5.      § 5200 – средства от ПУДООС

5.1  §5203 нов „Кът за отдих и детски съоръжения- с.Горно Камарци ”

Било – 0 лв. – става – 10 000  лв. – разлика /+/  10 000 лв.

 

  1. 6.      § 5300 –собствени средства

6.1  §5301 „Софтуерен продукт- МКАД-3 бр. ”

Било – 3 600 лв. – става – 0  лв. – разлика /-/  3 600 лв.

 

След актуализацията , която включва средства от ПУДОС  в размер на 10 000 лв., който са одобрени по прект за „Кът за отдих и детски съоръжения- с.Горно Камарци” общата част на капиталовите разходи за 2018 г. е както следва :

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

 

Връща

Новини