Решение № 103 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх.№ 61.00-62/25.07.2018 г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл.54, ал.2  от НАРЕДБАза условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Горна Малина и във връзка т. 29 от ДДС 04/25.06.2018 г.  и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и, с 10 гласа - за, против - няма, 2-ма въздържали се ,  1- отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №103

 

Общински съвет Горна Малина приема информацията за изпълнението на приходите и разходите към 30.06.2018 г. , както следва :

  1. 1.      Анализ на приходната и разходната части на бюджета

Към 30.06.2018 г. в община Горна Малина постъпиха следните приходи:

 

Наименование на прихода

§§

План 2018 г.

Отчет към 30.06.2018 г.

% на изпълнение

Други неданъчни приходи

36-19

-

16 117

-

Текущи помощи и дарения от страната

45-01

-

-

-

Обща субсидия

31-11

2 879 868

1 581 602

54,9

Получени от общините целеви трансфери

31-18

3 160

6 545

100,0

Целеви трансфери от РБ

31-28

135 150

81 201

60,0

Получени трансфери

61-01

54 146

54 147

100,0

Получени трансфери от МТСП

61-05

2 495

2 495

100,0

 

61-09

-

-

-

Получени трансфери

64-01

-

-

-

Временни безлихвени заеми

76-00

 

 

 

Средства на разпореждане

88-00

-17 941

4 625

-

Преходно салдо(в лева)

95-01

199 482

217 761

 

Общо приходи

 

3 256 360

1 964 493

60,0

Остатък към 30.06.2018 г.

(лева)

95-07

95-08

95-11

 

-396 251

-9 561

2 978

 

Всичко:

 

3 256 360

1 561 659

48,0

 

Трансфери от републиканският бюджет сме получили съгласно разпоредбите на чл.52, ал.1 от Закона за публичните финанси.

 

Държавни отговорности – разход:

Бюджетните кредити са реализирани в следните делегирани от държавата дейности:

 

Наименование на дейности

План 2018 г.

Отчет към 30.06.2018 г.

% на изпълнение

Дейност 117 „Държ. и общ. дейности по изборите

 

 

 

Дейност 122 „Общинска администрация”

562 113

260 897

46,4

Дейност 219 „Други дейности по отбраната”

1 100

181

16,4

Дейност 282 ”Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”

55 500

27 152

48,9

Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност”

22 160

6 146

27,7

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия”

2 500

1 500

60,0

Дейност 311 ЦДГ

508 605

207 022

40,7

Дейност 322 ОУ

1 296 030

651 553

50,3

Дейност 326 „Професионални паралелки към СОУ”

290 703

144 837

49,8

Дейност 338 „Ресурсно подпомагане”

5 670

-

0,0

Дейност 389 „Други дейности по образование”

171 727

91 033

53,0

Дейност 431 ”Детски ясли”

39038

17 971

46,0

Дейност 437 ”Здравни кабинети в детските градини и училища”

42 759

18 691

43,7

Дейност 532 „Програми за временна заетост”

4 880

6 434

100,0

Дейност 550”Центрове за соц. рехабилитация и интеграция”

60 000

-

0,0

Дейност 562 „Личен асистент”

49 985

50 118

100,0

Дейност 589 ”Други служби и дейности по осигуряване на заетостта”

7 560

3 915

51,8

Дейност 713 „Спорт за всички”

1 692

1 120

66,2

Дейност 738 ”Читалища”

125 625

64 409

51,2

Дейност 759 „Други дейности по културата”

3 000

-

0,0

Дейност 849 ”Други дейности по транспорта”

4 674

5 295

100,0

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища”

1 039

-

 

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

-

3 385

100,0

Всичко разходи:

3 256 360

1 561 659

48,0

 

Наименование на прихода

§§

План 2018 г.

Отчет към 30.06.2018 г.

% на изпълнение

Имуществени данъци

13-00

342 300

218 649

63,9

Неданъчни приходи

36-00

8 000

4 673

58,4

Патентен данък

01-00

10 640

3 524

33,1

Приходи от собственост

24-00

645 000

168 709

26,2

Общински такси

27-00

775 540

540 145

69,6

Глоби, санкции и лихви

28-00

49 000

35 960

73,4

Обща целева субсидия

31-12

626 800

330 476

52,7

Субсидия за капиталови разходи

31-13

386 000

29 000

7,5

Получени от общини целеви трансфери от ЦБ

31-18

3 385

-

0,0

Възстановени трансфери за ЦБ

31-20

-

-

-

Внесен ДДС

37-00

-131 850

-40 666

30,8

Постъпления от продажби

40-00

513 700

6 744

1,3

Приходи от концесии

41-00

47 000

29 775

63,4

Помощи и дарения от страната

45-00

1 500

1 500

100,0

Трансфери

61-00

-

232 108

-

Трансф. /субс. вн./ между бюджетни и извънбюджетни сметки

62-00

-

-

-

Трансфери от/за държ. Предприятия, ПУДООС

64-00

267 678

5 000

1,9

Трансфери от/за  сметки за чужди средства

67-00

-

-

-

Временен безлихвен заем

76-00

-

-88 000

-

Временни безлихвени заеми от/за  сметки за чужди средства

78-00

-

-5 000

-

Заеми от банки и други лица в страната

83-00

-171 326

-75 000

43,8

Събрани средства за сметка на други бюджети

88-00

-

-

-

Други финансирания

93-00

5 700

-257 761

-

Преходно салдо от 2017 г.

95-01

117 137

98 859

 

Всичко приходи

 

3 496 204

1 238 695

35,4

Салдо в края на периода към 30.06.2018 г.

95-07

95-10

95-11

-

-

107 942

-

-2 458

 

Общо

 

3 494 704

1 344 179

32,3

 

Съгласно чл.45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ в разходната част на общинския бюджет във функционален разрез са определени средства за финансиране на: персонал, издръжка,, лихви, помощи и обезщетения за домакинства, текущи субсидии и капиталови разходи.

Разходите се реализират по следните местни дейности:

 

Наименование на дейности

План 2018 г.

Отчет към 30.06.2018 г.

% на изпълнение

Дейност 122 „Общинска администрация”

283 320

259 306

91,5

Дейност 123 ”Общински съвет”

123 120

52 379

42,5

Дейност 283 „Превантивни дейности при аварии”

50 000

33 837

67,7

Дейност 311 „ЦДГ”

160 400

82 460

51,4

Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение”

-

-

-

Дейност 524”Домашен социален патронаж”

134 670

61 578

45,7

Дейност 525” Клубове на пенсионери и инвалиди”

5 000

4 498

90,0

Дейност 589 „Други служби и дейности по соц.

-

-

-

Дейност 601 „Управление на дейности по ЖС и ТР”

-

-

-

Дейност 603 „ВиК”

341 598

13 139

3,9

Дейност 604„Осветление на улици и площади”

115 900

72 472

62,5

Дейност 606 „ЖС и ремонт на улици”

371 000

1 547

0,4

Дейност 618 ”Международни програми и споразумения”

75 325

4 454

5,9

Дейност 619 ”Други дейности по ЖС и ТР”

74 518

12 207

16,4

Дейност 622 „Озеленяване”

45 972

12 799

27,8

Дейност 623 ”Чистота ”

756 842

255 072

33,7

Дейност 629 ”Други дейности по ООС”

31 207

-

0,0

Дейност 714 ”Спортни база за спорт за всички”

205 950

110 755

53,8

Дейност 745 „Обредни домове и зали”

24 298

2 544

8,5

Дейност 759 „Други дейности по културата”

41 500

20 799

50,1

Дейност 832” Служби и дейности по поддръжка на пътищата”

137 557

86 519

62,9

Дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата и далекосъобщенията”

47 028

26 007

55,3

Дейност 898 ”Други дейности по икономиката”

165 912

123 460

74,4

Дейност 910 ”Разходи за лихви”

5 400

2 366

43,8

Дейност 998 „Резерв”

80 000

-

0,0

Всичко разходи:

3 276 517

1 238 198

37,8

 

Наименование на дейности

План 2018 г.

Отчет към 30.06.2018 г.

% на изпълнение

Дейност 122 „Общинска администрация”

146 310

84 000

57,4

Дейност 326  „Проф. гимназии и паралелки”

-

-

-

Дейност 322 „Общообразователни училища”

34 697

-

0,0

Дейност 738 „Читалища”

43 680

21 981

50,3

Всичко :

224 687

105 981

47,2

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

Х

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

Връща

Новини