Решение № 102 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 94.Л-27/1/23.07.2018  г. от Цветанка Иванова-зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и глава 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №102

 

            1.    Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години  кабинет с площ от 16 кв.м. и санитарно помещение от 20 кв.м, находящи се в УПИ, кв. 30 по плана на с.Долна Малина , представляващ масивна сграда на един етаж, със застроена площ от 140 кв.м., видно от Акт за общинска собственост № 40 от 08.02.1999 г., вписан в книгите за вписване от 30.09.2008 г. том., дело № 125  при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията, гр. Елин Пелин, при начална месечна цена, от която да започне наддаването в размер на 34,56 лв. с ДДС(тридесет и четири лева и петдесет и шест стотинки), определена съобразно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС по следната формула: 16.00 кв. м площ х 0,60 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 16 лв. х 1,8 коефициент за площ (на обектите с площ от 0 до 20 кв. м) х 20 % ДДС = 34,56  лв./месец/.

2. Възлага на кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

Връща

Новини