Решение № 101 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 94.В-17/2/23.07.2018  г. от Цветанка Иванова-зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 42, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за общинската собственост вр. чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 23 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилищаи чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №101

 

1.Да се допълни списъка с жилищата, определени за продажба през 2018 г., приет с Решение № 12 по протокол № 2 от 09.03.2018 г., като бъде включен  апартамент №1, в жилищен блок № 1, ет. 1, състоящ се от една стая и сервизни помещения, находящ се в с. Горна Малина в УПИ I, кв. 38, със застроена площ от 34 кв.м, актуван с АОС № 92 от 27.03.2000 г. вписан в актовите книги за вписване от 30.05.2006 г., том V, № 182 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

Връща

Новини