Решение № 97 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение с вх.№ 61.00-38/1/ 24.07.2018  г. от Цветанка Иванова-зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и глава 8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малинаи чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №97

 

            1.Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години  полумасивна сграда от 56 кв.м, находяща се в УПИ – за градина, кв. 22а, находящ се в с. Горна Малина с площ от 2898 кв.м., видно от Акт за общинска собственост № 1345 от 15.10.2010 г., том, дело № 116 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията, гр. Елин Пелин, при начална месечна цена, от която да започне наддаването в размер на 104,83 лв. с ДДС (сто и четири лева и осемдесет и три стотинки), определена съобразно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС по следната формула: 56.00 кв. м площ х 1,20 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 67,2 лв. х 1,3 коефициент за площ (на обектите с площ от 41 до 101 кв. м) х 20 % ДДС = 104.83  лв./месец/.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

Връща

Новини