Решение № 91 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-40/1//25.07.2018 г. от Цветанка Иванова-зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС във вр. с  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №91

 

1. Да се отдаде под наем за срок от 10 години, чрез публично оповестен конкурс имот – публична общинска собственост, находящ се в с.Априлово, а именно масивна двуетажна сграда „здравен дом” със застроена площ от 154 кв. м., находяща се в УПИ XII, кв. 29, представляващ застроен парцел с площ от 1130 кв.м., видно от АОС № 80 от 28.09.1999 г., вписан в книгите за вписване от 09.09.2009 г., том. VI, дело № 26 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин, като на основание чл. 77 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС – Горна Малина, утвърждава следните минимални изисквания и условия към предмета на отдаването под наем при равна относителна тежест в комплексната оценка:

         - Запазване на предназначението на обекта – за здравни цели

         - Създаване на работни места – минимум 2 бр.

          - Извършване на инвестиции, изразяващи се във външен и вътрешен ремонт на  сградата, облагородяване на терена около сградата и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване

          2. Определя следните критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест.

           Критерий за оценка на офертите е икономически най – изгодната оферта.

           Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертите, по следните критерии:

Размер на вложените в обекта инвестиционни средства – 80%

Размер на наемната цена – 2%

Брой на разкритите работни места – 18%

    3. Приема следната методика за оценяване на офертите:

           Комисията извършва оценка на допуснатите оферти по критериите за комплексната оценка чрез прилагане на следната методика:

Размер на вложените в обекта инвестиционни средства

           Тежестта на показателя е 80% от общата оценка на офертата с максимален брой точки 80. Оценката за размера на вложените в обекта инвестиционни средства се изчислява по формулата:

                                             Оис= Рис х 80, където

                                                       Рmax

       Оис е оценка за вложените в обекта инвестиционни средства

       Рис е предложения размер на инвестиционните средства от съответния участник

       Рmax e най-високият размер на инвестиционните средства, предложен от участниците.

       Стойността на получената комплексна оценка се закръглява към цяло число.

 

  1. 1.      Размер на месечната наемната цена

          Тежестта на показателя е 2% от общата оценка на офертата с максимален брой точки 2. Оценката за размера на наемната цена се изчислява по формулата:

 

Омнц = Рмнц х 2, където

                                                                   Рmax

 

        Омнц е оценката за размера на месечната наемна цена

          Рмнц е предложения размер на месечната наемна цена от съответния участник

          Рmax е най- високият размер на месечната наемна цена, предложен от участниците.

          Размерът на началната месечна наемна цена, под която няма да се приемат предложения от участниците в конкурса е в размер на 204,48 лв.,  определена съобразно Тарифата за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС по следната формула: 284.00 кв. м РЗП площ (сграда) х 0,60 лв./кв. м (месечен наем за индивидуална лекарска практика и лекарска практика, регистрирана по ЗЛЗ на основен кабинет) = 170,40 лв. х 1 коефициент за площ (за обектите с площ над 100) х

20 % ДДС = 204,48  лв.

          Стойността на получената комплексна оценка се закръглява към цяло число.

 

  1. 2.      Брой на разкритите работни места

           Броят на разкритите работни места трябва да бъде не по – малък от 2 броя.Тежестта на показателя е 18 % от общата оценка на офертата с максимален брой точки 18. Оценката за броя работни места се изчислява по формулата:

 

Орм = Ррм х 2, където

                                                                   Рmax

 

Орм е оценка за броя работни места;

Ррм е предложеният брой работни места от съответния участник;

Рmax е най – големият брой работни места предложен от участниците.

 

          Комплексната оценка на предложението се получава, като се съберат оценки за всички показатели

          Окомпл=Оис+Омнц+Орм

           Максималната стойност на комплексната оценка е 100.

           Въз основа на оценката на допуснатите оферти комисията класира участниците.

           4.Възлага на кмета на Община Горна Малина да проведе конкурсната процедура и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

 

                                               подпис:

 

Връща

Новини