Решение № 90 по протокол № 5 от 21.06.2018 г.

юли 27, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №5  от 21.06.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-44/2018 г. от Цветанка Иванова  –зам.кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. решение 128 по протокол № 10 от 25.10.2017 г. ОбС Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №90

 

1.  Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. на община Горна Малина, като в раздел А „От управление на имоти общинска собственост през 2018 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от  Закона за общинската собственост” към Приложение № 4 “Описание на имоти общинска собственост – земеделска обработваема земя, които Община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2018 г./ чл. 9, ал.2, т. 2 от Закона за общинската собственост по §24-06 от ЕБК/ в частта си за:

            с. Долно Камарци бъдат включени:

 

            1. Имот №012056 с площ от 1,400 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Криво върбе”,V-та категория, с АОС № 1939 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №172 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            2. Имот №012098 с площ от 1,900 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Криво върбе”,V-та категория, с АОС № 1947 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 09.04.2014 г., том IV, №190 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            3. Имот №012109 с площ от 3,599 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Елшака”,V-та категория, с АОС № 1946 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 09.04.2014 г., том IV, №189 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            4. Имот №012263 с площ от 0,413 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Доза”,IV-та категория, с АОС № 1943 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 09.04.2014 г., том IV, №186 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            5. Имот №016265 с площ от 0,400 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Дериналчак”,V-та категория, с АОС № 1942 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 09.04.2014 г., том IV, №185 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            6. Имот №016130 с площ от 0,482 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Столоватица”,V-та категория, с АОС № 1941 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 09.04.2014 г., том IV, №184 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            7. Имот №017005 с площ от 1,613 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Върбака”,V-та категория, с АОС № 1938 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №170 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            8. Имот №018006 с площ от 0,813 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Над излъка”,V-та категория, с АОС № 1940 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №173 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            9. Имот №019001 с площ от 2,800 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Върбака”,V-та категория, с АОС № 1937 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №168 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            10. Имот №019024 с площ от 0,901 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Върбака”,V-та категория, с АОС № 1936 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №163 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            11. Имот №019025 с площ от 1,200 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Сулюшов излък”,V-та категория, с АОС № 1945 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 09.04.2014 г., том IV, №188 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            12. Имот №059035 с площ от 6,003 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Равнището - Кръстопътя”,IV-та категория, с АОС № 1928 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №155 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            13. Имот №063010 с площ от 1,200 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Маков дол”,IV-та категория, с АОС № 1948 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №191 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            14. Имот №063019 с площ от 1,300 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Маков дол”,IV-та категория, с АОС № 1949 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 09.04.2014 г., том IV, №193 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            15. Имот №063027 с площ от 1,401 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Шлова страна”,IV-та категория, с АОС № 1935 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №162 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            16. Имот №063034 с площ от 0,424 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Шлова страна”,X-та категория, с АОС № 1934 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №161 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            17. Имот №063035 с площ от 0,395 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Шлова страна”,X-та категория, с АОС № 1929 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №156 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            18. Имот №063040 с площ от 1,340 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Горен чардак”,X-та категория, с АОС № 1944 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 09.04.2014 г., том IV, №187 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            19. Имот №063054 с площ от 2,800 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Шлова страна – Маков дол”,IV-та категория, с АОС № 1933 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №160 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            20. Имот №063055 с площ от 1,600 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Равнището”,IV-та категория, с АОС № 1932 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №159 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            21. Имот №063074 с площ от 0,800 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Равнището”,IV-та категория, с АОС № 1931 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №158 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            22. Имот №063110 с площ от 1,200 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Равнището”,IV-та категория, с АОС № 1930 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №157 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

            23. Имот №063199 с площ от 1,899 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Кръстопътя”,IV-та категория, с АОС № 1927 от 02.04.2014 г. вписан в книгите за вписване от 08.04.2014 г., том IV, №154 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

24. Имот №022022 с площ от 3,032 дка с начин на трайно ползване „Нива” в местността „Върбака”, V-та категория, с АОС № 1582 от 30.11.2012 г. вписан в книгите за вписване от 12.12.2012 г., том VIII, №6 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Решението е влязло в

законна сила на 23.07.2018 г.

                                          подпис:

Връща

Новини