Решение № 89 по протокол № 5 от 21.06.2018 г.

юли 27, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №5  от 21.06.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.И-9/2//2018 г. от Цветанка Иванова  –зам. кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. решение 128 по протокол № 10 от 25.10.2017 г. ОбС Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №89

 

1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка за отстъпено право на строеж в размер на 10 485,60 лв. с ДДС за УПИ VII – 42, в кв. 21 с площ от 550 кв. м. по регулационния план на сп. Негушево, одобрен със Заповед № О – 815/1970 г. на Окръжен народен съвет – София, актуван с АОС № 719/10.01.2003 г. за частна общинска собственост.

2. Упълномощява кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба без търг или конкурс на съсобственика на УПИ VII – 42 -  Иван Стоянов Иванов.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Решението е влязло в

законна сила на 23.07.2018 г.

                                          подпис:

 

Връща

Новини