Решение № 163

авг 6, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 06.08.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

 

По  втора точка  от  дневния  ред:

 

След станалите разисквания, направени предложения, във връзка със заповед № ВР-27/28.07.2015г. на Областния управител на Софийска област, относно: връщане на решение № 117 от протокол № 6/02.07.2015г. на Общински съвет Горна Малина за преразглеждане и прегласуване и препотвърждаване на решения с номера от 118 до 159 от същия протокол, с 9 гласа-за; против-няма; въздържали се-4, на основание чл.21, ал.2, предложение четвърто и чл.27, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 163

 

1.Препотвърждава свои решения № 118 до № 159, от протокол № 6 от 02.07.2015г.

 

                поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини