Решение № 74 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По пета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-34/28.05.2018 г. от Цветанка Иванова  – зам.-кмет на община Горна Малина,становище на постоянната комисия по нормативна уредба законност предотвратяване  и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите към Общинския съвет и проведено гласуване и на – чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, чл.27 ал.4 и ал.5 , чл.44,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , решение №669 от 02.11.2017г. на Министерски съвет на Република България, в изпълнение на изискванията на чл.5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на нациолната сигурност и чл.22, ал.3 от ЗПТ , с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма-отсъстват, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №74

 

Общински съвет Горна Малина приема план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Горна Малина .

 

            Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини