Решение № 162

авг 6, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 06.08.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

 

По  втора точка  от  дневния  ред:

 

След станалите разисквания, направени предложения, във връзка със заповед № ВР-27/28.07.2015г. на Областния управител на Софийска област, относно: връщане на решение № 117 от протокол № 6/02.07.2015г. на Общински съвет Горна Малина за преразглеждане и прегласуване и препотвърждаване на решения с номера от 118 до 159 от същия протокол, с 9 гласа-за; против-1; въздържали се-3, на основание чл.45, ал.9 и 10, вр. чл.21, ал.2, предложение четвърто и чл.27, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 162

 

1.Приема повторно свое решение № 117 от протокол № 6, от 02.07.2015г.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини