Решение № 71 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение вх.№ 61.00-94/1/17/03.04.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание  ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване т.1, т.2 /2/ и /3/ , с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1- не гласува, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 71

 

Да бъде допълнено решение  №169 от 21.12.2017 г., списък на длъжностните лица , имащи право на транспортни разходи , както следва :

Главен експерт „Образование , култура, младежки дейности и туризъм” –Ганка Христова Христова –от гр.София-с.Горна Малина  и обратно ;

Организатор спортни прояви-Кирил Димитров Куков-от гр.София-с.Горна Малина и обратно ;

Управител-Даниела Георгиева Чукова –от с.Осоица- с.Негушево  и обратно ;

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини