Решение № 70 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх.№ 61.00-31/21.05.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на чл.21, ал.1, т.6 и чл.27 ал.4 и ал.5  от ЗМСМА; чл.140 ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси; чл.52 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане , приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1- отсъства, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №70

 

1.Приема отчета на бюджета на община Горна Малина за 2017 година , както следва:

 

Разпределени по  функции и  параграфи , съгласно Приложение 1

Разпределени по функции и параграфи , съгласно Приложение 1

 

2.Приема отчета на КР по обекти , съгласно Приложение 2

 

3.Приема отчета на СЕС - КСФ, съгласно Приложение 3

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                                                                             подпис:

                      

Връща

Новини