Решение № 69 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх.№ 91.00-42/1//21.05.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и постъпило писмо Вх.№ 91.00-42/19.04.2018 г от Народно читалище „Съзнание – 1925” с.Белопопци с искане за допълнително дофинансиране за 2018 година, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1- отсъства, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №69

 

Да бъде допълнително дофинансирано НЧ „Съзнание – 1925” с.Белопопци със сумата от 1622.33 лв., от които – 622.33 лв за съфинансиране  по спечелен проект „Библиотеката и училището – ръка за ръка за успешни деца” и 1000.00 лв за обособяване на място за занимания на децата по този проект , включващо  стъклен ПВЦ параван , маси и столове.                                    

Сумата за дофинансиране  да бъде прехвърлена от МД 759 § 10-20 в дейност 738 § 45-00 /дофинсиране/.

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини