Решение № 64 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение №94.В-17/1//28.05.2018 г.    от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №64

 

Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите частна общинска собственост през 2018 г. на община Горна Малина като в раздел Б „Списък на имотите общинска собственост, за които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки-очаквани продажби” към приложение 5 „Описание на имоти, с които община Горна Малина има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2018 г.-продажби  по чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинска собственост ”в частта си за с.Горна Малина, да бъде включен апартамент №1 в жилищен блок №1, ет.1 състоящ се от една стая и сервизни помещения , находящ се в с.Горна Малина , община Горна Малина  в УПИ I кв.38 , със застроена площ от 34 кв.м. , актуван с АОС № 92 от 27.03.2000 г. вписан в актовите книги за вписване от 30.05.2006 г.. том V , №182 при Агенцията по вписванията –Служба по вписванията гр.Елин Пелин .

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини