Решение № 161

авг 6, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 06.08.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

 

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След проведеното тайно гласуване, обявяване на резултатите от комисията по избора на председател на ОбС и на основание чл. 21, ал. 1, т. 3, предложение първо и ал.2, предложение четвърто, чл. 24, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 и чл. 10, ал. 3, изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 161

 

Избира Иван Николов Ников за председател на Общински съвет Горна Малина.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 
Връща

Новини