Решение № 58 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-23/1//28.05./2018 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и ал.2 предложение четвърто  от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.1-3 и ал.8 от ЗОбС и глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №58

 

  1. 1.      Общински съвет Горна Малина дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно надаване  за срок то 5 години ,имот-частна общинска собственост,  представляващ помещение от представляващ помещение  помещение от 18 кв.м, санитарен възел от 2 кв.м. и 6% от общо помещение  на първият етаж , находящо се в масивна двуетажна сграда със застроена площ от 296,8 кв.м. в УПИ  IХ-27 кв.17 намиращо се в  с.Саранци  актуван с АОС №112 от 24.03.2000 г.  при начална месечна цена, от която да започне наддаването в размер на 38,88 тридесет и осем лева и осемдесет стотинки /, определена съобразно Тарифа за отдаване под наем на общинска собственост, приета с решение №36 по протокол №3 от 22.12.2011 г. на ОбС по следната формула : 18,00 кв.м. площ х 1 лв/кв.м./ за покрити площи за търговски цели за 1 кв.м./= 18 лв. х 1,8 коефициент за площ/на обектите  от 41 до 100 кв.м./ х 20%ДДС =38,88 лв. на месец .
  2. 2.      Възлага на кмета на община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участника , класиран на първо място .

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини