Решение № 53 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-41/28.05.2018 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 1, ал. 4, ал. 6, ал. 12, вр. чл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 100, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №53

 

1. Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договори за наем без провеждане на търг или конкурс за имотите от общинския поземлен фонд, посочени в протокол от 10.05.2018 г., изготвен съгласно чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от комисия от длъжностни лица при общинската администрация на основание Заповед № 088/04.05.2018 г. на Кмета на Община Горна Малина, след заплащане на наемната цена, определена с Решение № 48 по протокол № 7 от 22.02.2016 г.

2.Определя минимален срок на договорите - съгласно чл. 37и, ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – 5 стопански години.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини