Решение № 50 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.М-151/5//28.05.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във  вр. чл.8, ал.1 и ал.9, т.4 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ №50

  1. 1.        Дава съгласие община Горна Малина да придобие безвъзмездно чрез дарение в собственост недвижим имот с площ от 101.00 кв.м., представляващ част от  УПИ II-235, кв. 8 по плана на с. Априлово, община Горна Малина, собственост на Неделчо Атанасов Димитров, Йорданка Димитрова Димитрова, Младен Генчев Стефанов, Нина Иванова Стефанова, Теменужка Иванова Иванова и Иван Атанасов Иванов, за който е предвидено отреждане за задънена улица с о.т 56а – о.т. 56б (проектна), при съседи на имота: УПИ II-235 (проектен), УПИ XXII-235 (проектен), УПИ III-236 и улица, кв. 8 по регулационния и застроителен план на с. Априлово, община Горна Малина;
  2. 2.        Упълномощава Кмета на община Горна Малина да извърши необходимите последващи действия;
  3. 3.        Определя срок за изпълнение до 28.12.2018 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

отсъства

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                               подпис:

Връща

Новини