Решение № 49 по протокол № 3 от 13.04.2018 г.

юни 11, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №3  от 13.04.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение от г-жа Иванка Младенова – председател на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, становище на същата комисия и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1-отсъстващ -Николай Стоилов,  Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 49

            Приема внесените доклади на читалищата на територията на Община Горна Малина за осъществените от читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2017 г. и за изразходваните от бюджета средства през същата година./приложение №1 към протокола/

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 18.05.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини