Решение № 48 по протокол № 3 от 13.04.2018 г.

юни 11, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №3  от 13.04.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След напрвавеното предложение 61.00-12/19.02.2018 г. от зам. кмета на община Горна Малина –г-жа Цветанка Иванова , становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общинския съвет с 8 гласа - за, 2 гласа-против, 3- гласа-въздържали се, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №48

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 350  лв. (триста и петдесет лева ) на Асен Георгиев Милчев за участие във всички организирани мероприятия по дипломирането на Випуск 2018 г.

2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация и да бъдат отчетени по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“.

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 

Х

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

 Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 Х

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

 

 

Х

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 

 

Х

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 18.05.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини