Решение № 159

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

 

По  пета   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-52/17.06.2015г. от Ангел Жиланов - зам.-кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, изпълнение решенията на общински съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите и на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2, предложение второ, чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 8 гласа – за, против – няма, въздържали се – 4-ма, 1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 159

 

Приема Наредба за принудителното изпълнение  на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Горна Малина.

Обнародването на нормативния акт да бъде извършено от заместник-председателя на Общинския съвет във в. „Роден глас“ и по кметствата на населените места от общината, в едноседмичен срок от влизането му в законна сила.

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини