Решение № 43 по протокол № 3 от 13.04.2018 г.

юни 11, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №3  от 13.04.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.Д-119/2//19.03.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл.8, ал. 10, от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал.4 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от ОбС Горна Малина с решение № 62/11.05.2005 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №43

 

  1. 1.      Общински съвет Горна Малина одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка  в размер 12720,00 лв. с ДДС за ½ от  упи XVIII-401 в кв.52 , с площ ½ от 650 кв.м. по регулационния план на вилна зона с.Осойца одобрен със заповед №О-1098/05.10.1974г. на Окръжен народен съвет София , актуван с АОС№466 от 26.06.2001 г. за частна общинска собственост.
  2. 2.      Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба без търг или конкурс на съсобственика Даниел Димитров Йорданов.

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 18.05.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини