Решение № 36 по протокол № 3 от 13.04.2018 г.

юни 11, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №3  от 13.04.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-29/2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстване от Община Горна Малина по Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 - 2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз, Приоритетна ос 2 „Младежи”, Специфична цел 2.2 „Хора за хора и работа в мрежи”., с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъстващ, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 36

1. Общински съвет Горна Малина одобрява кандидатстването на Община Горна Малина като водещ партньор с проект „Младежки инициативи за по – добро бъдеще” за безвъзмездна финансова помощ по Специфична цел 2.2 „Хора за хора и работа в мрежи”, Приоритетна ос 2 „Младежи” на  Програма Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020.

            2. Общински съвет Горна Малина дава съгласие кметът на община Горна Малина да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и окомплектоването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на ЗОП, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

            3. Дейностите по горепосочения проект отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2014 - 2020 година – Мярка 1 „Подобряване на достъпа до образование и повишаване на качеството на образователните услуги чрез повишаване на връзката им с пазара на труда”.

 

Поименно гласуване :

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъстващ

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 18.05.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини