Решение № 35 по протокол № 2 от 09.03.2018 г.

май 10, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №2  от 09.03.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По четвърта точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение № 61.00-20/06.03.2018 г. от Цветанка Иванова  – зам.-кмет на община Горна Малина,становище на постоянната комисия по нормативна уредба законност предотвратяване  и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите към Общинския съвет и проведено гласуване и на – чл.21, ал.1, т.7 и т.23, във връзка чл.8 от  Закона за нормативните актове  и Протокол  от 06.03.2018 г. за проведено обществено обсъждане на Промени в Наредбата на Общински съвет  - Горна Малина за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 - не гласува, 1 – отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №35

 

Прави следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Горна Малина:

ГЛАВА ТРЕТА

Цени на други услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

               чл. 42.Общинският съвет определя следните цени на услуги и права, предоставяни от общината :

  1. 1.      т. 4, б. „б” – отменя се
  2. 2.      т. 8 се изменя така, да стане т.10:

„ за издаване удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство, на основание чл.3,ал.2 и 3 от Приложение 2 към ЗМДТ на физически лица – 10,00 лв.“

  1. 3.      т. 9 се изменя така да стане т.11:

„ за издаване удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство, на основание чл.3,ал.2 и 3 от Приложение 2 към ЗМДТ на юридически лица – 20,00 лв.“

  1. 4.      Създава се нова т.10, да стане т.15:

„ за издаване удостоверение за данъчна оценка на земеделска  земя за един брой земеделски имот в един документ на физическо лице – 10,00лв., за всеки следващ земеделски имот в един документ 2,00лв.“

  1. 5.      Създава се нова т.11, да стане т.16:

„ за издаване удостоверение за данъчна оценка на земеделска  земя за един брой земеделски имот в един документ на юридическо лице – 20,00 лв., за всеки следващ земеделски имот в един документ 4,00лв.“

  1. 6.      Създава се нова т.14, да стане т.17:

„ за издаване удостоверение за декларирани данни за физически и юридически лица – 5,00 лв.“

7. Създава се нова т.15, да стане т.18:

„ за издаване удостоверение за наличие или липса на задължение за физически и юридически лица – 5,00 лв.“

8. Създава се нова т.16, да стане т.19:

„ за издаване удостоверение за платен данък на недвижим имот, МПС ,ТБО и други данъци за физически и юридически лица – 5,00 лв.

9. Досегашната т.11 става т.13 и се променя така:

„ за издаване на други удостоверения по искане на данъчния субект за физически и юридически лица – 5,00 лв.“

10. Създава се нова т.18, става т.21:

„ за издаване дубликат/ копие/ на документ за платен данък или такса за физически и юридически лица – 2,00 лв.“

11. Досегашната т.10 става т.12 и се променя така:

„ за издаване дубликат /копие/ на подадена данъчна декларация без приложения за физически и юридически лица – 5,00 лв.“

12. Създава се нова т.20, става т.22:

„ за издаване дубликат /копие/ на подадена данъчна декларация с приложения за физически и юридически лица – 8,00 лв.“

13. Създава се нова т.21, става т.23:

„за издаване дубликат /копие/  на всички останали видове декларации и удостоверения за физически и юридически лица – 5,00 лв.“

14. Досегашната т.13 става т .22 и се променя така:

„ изготвяне на справки по искане на частни съдебни изпълнители, на основание чл.431, ал.3 и ал. 4 от ГПК както следва:

а/  връчване на съобщения, призовки и други от ЧСИ – 5,00 лв.

б/ издаване на всички видове удостоверения по  искане на частни съдебни изпълнители – 10,00 лв.

в/ издаване на дубликат / копие/ на данъчна декларация без приложение по  искане на частни съдебни изпълнители – 15,00 лв.

г/  издаване на дубликат /копие/ на данъчна декларация с приложение по  искане на частни съдебни изпълнители – 20,00 лв.“

чл.44.Не подлежат на таксуване, следните услуги, предоставяни от общинските служители: остава само т.6      

            (2)За местни данъци и такси

            1. (отпада )       

2. (отпада )

3. (отпада )

4. (отпада )

5. (отпада )

6. остава             

7. (отпада )

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

от

НАРЕДБАТА  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги -

Раздел IV , чл. 28

 

 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

 

1. Издаване и презаверяване на скица на недвижим имот. Изменения на кадастралния план. Издаване на удостоверения по кадастъра и имотния регистър.

 

1.1.            Издаване на скица на поземлен имот.

Основание:чл.49б, чл.55, ЗКИР, §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал.1, ал.2, ЗМДТ;

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими документи :

Такса:

Административни срокове:

 

1.1.1 Издаване на скица с указан начин на застрояване (виза) на урегулиран поземлен имот.

Основание:чл.49б, чл.55, ЗКИР, §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР; чл.140 от ЗУТ; чл. 6, ал.1, ал.2, ЗМДТ;

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими документи :

Такса: -  60 лева;

Административни срокове: В 14-дневен срок от подаване на заявлението

 

1.1.3 Поставяне на  виза за проектиране върху скица от КВС

Основание: ЗУТ, чл.140;

Заявява се от:заинтересуваните лица.

Необходими приложения към заявлението:

Такса: 50 лева

Административни срокове:

 

1.2   Презаверяване на скица на поземлен имот с изтекъл срок.

Основание:чл.49б, чл.55, ЗКИР, §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал.1, ал.2, ЗМДТ;

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими документи:

Такса:

Административни срокове:

 

 

1.3     Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот.

Основание:чл.49б, чл.55, ЗКИР, §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал.1, ал.2, ЗМДТ;

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими документи:

Такса:

Административни срокове:

 

1.4   Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план

Основание:  чл.54, ал.6 и ал.7 и чл.54 а от ЗКИР във вр. с §4 от ПЗР на ЗКИР и Наредба № РД 0220-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими документи:

Такса:

   За обхват на разработката до 500 кв.м  –                               25 лева

 

Административни срокове:В 14-дневен срок от подаване на заявлението

 

1.5   Удостоверение за нанесен имот в кадастъра по реда на чл.54 от ЗКИР.

Основание: чл.54 и чл.54 а от ЗКИР във вр. с §4 от ПЗР на ЗКИР и Наредба № РД 0220-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими приложения към заявлението:

Такса:  30 лева.

Административни срокове:В 14-дневен срок от подаване на заявлението

 

1.6 Издаване на удостоверения за построени или съборени сгради в кадастралните планове.

Основание: чл.53, ал.1, чл.54 и чл.54 а от ЗКИР във вр. с §4 от ПЗР на ЗКИР и Наредба № РД 0220-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими приложения към заявлението:

 

Такса:  30 лева.

Административни срокове:В 14-дневен срок от подаване на заявлението.

 

1.7   Издаване на удостоверения за имоти държавна или общинска собственост.

Основание: чл.62, ал.4 от ЗОС;

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими документи:

Такса:

Административни срокове:В 14-дневен срок от подаване на заявлението.

 

1. Разглеждане на помощни планове за възстановяване на поземлени имоти от комися по реда на чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ

Основание: чл. Чл.13а, ал.5 ППЗСПЗЗ;

Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.

Необходими приложения към заявлението:

-     текстова и графична информация за границите и номерата на бившите имоти;

-     текстова и графична информация за границите и номерата на съществуващите имоти и застрояването в тях;

-     регистри на бившите имоти и на съществуващите имоти;

-     копие на документ, издаден от началника на АГКК, доказващ правоспособността на лицето изработило помощния план, да извършва проектиране свързано с кадастрални изменения;

-     цифров модел на помощния план, придружен с удостоверение от АГКК за упешно извършени тестове;

Административни срокове:в едномесечен срок от подаване на заявлението, помощният план и преписката към него се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на община Горна Малина.

Такса:

 

1.9  Обявяване на одобрените помощни планове за възстановяване на поземлени имоти от комися по реда на чл. 13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заинтересуваните лица

Извършва се служебно от общинската администрация.

Административни срокове:След приемане на помощните планове от комисията по реда на чл.13, ал.5 и чл.13а, ал.5 ППЗСПЗЗ, те се съобщават на заинтересуваните лица. Съобщението за приет помощен план, с обхват над 50 имота, се обнародва в „Държавен вестник”. Съобщението за приет помощен план с обхват до 50 имота се съобщава по реда на АПК. В 30-дневен срок от датата на съобщаване заинтересуваните лица могат да правят писмени искания и възражения по помощните планове и придружаващата ги документация до кмета на общината. В 30-дневен срок след изтичането на срока за подаване на искания и възражения, комисията по чл.13, ал. 5 и чл.13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ разглежда постъпилите писмени искания и възражения и взема решение за изменение на плановете и документацията към тях на базата на основателните искания и възражения, както и поради несъответствия, непълноти или грешки, които е констатирала.  За решенията си комисията съставя протокол. Приетите възражения по плановете и документацията в съответствие с решенията на комисията се нанасят от изпълнителя в срок, определен от нея, но не по-дълъг от 30 дни.

Такса:

 

 

1.10  Издаване на удостоверение и комбинирана скица по реда на чл. 13, ал.4 и чл.13а, ал.4 ППЗСПЗЗ.

Извършва се служебно от общинската администрация.

Такса:

Административни срокове:

 

1.11  Издаване на удостоверение и заповед по реда на чл. 11 от ППЗСПЗЗ.

Извършва се служебно от общинската администрация.

Такса:

Административни срокове:

 

2. Създаване, одобряване и изменение на подробен устройствен план и план-извадка от подробен устройствен план.

 

2.1    Разрешение за изработване на подробен устройствен план - ПЗ, ПР, ПРЗ, ПП.

Основание: ЗУТ, глава шеста, раздел III „Подробни устройствени планове” чл.108-114, и глава седма, раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на устройствени планове” – чл.124-чл.133

Заявява се от: заинтересуваните лица – собственици на поземлени имоти, лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот, лицата, които имат право на строеж по реда на специален закон (чл.161 ЗУТ), и лицата в полза на които е издадена заповед по чл.193, ал.3 и ал.4 или е учреден сервитут по чл.64 и §24 от ПЗР на Закон за енергетиката (чл.182, ал.2 ЗУТ)

Необходими приложения към заявлението:

 

Такса:

За подробни устройствени планове в извън границите на населените места – 100 лева.

За подробни устройствени планове, с които се предвижда промяна на предназначението на земделска земя100 лева  за декар + 50 лева за всеки започнат декар.

Административни срокове: в 14-дневен срок след постъпване на заявлението се изадава мотивирано разрешение или мотивиран отказ от кмета на община Горна Малина.

 

2.2. Разрешение за изменение на подробен устройствен план - ПЗ, ПР, ПРЗ.

Основание: ЗУТ, глава седма, раздел IV „Условия и ред за изменение на устройствени планове” чл.134-136

Заявява се от: заинтересуваните лица – собственици на поземлени имоти, лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот, лицата, които имат право на строеж по реда на специален закон (чл.161 ЗУТ), и лицата в полза на които е издадена заповед по чл.193, ал.3 и ал.4 или е учреден сервитут по чл.64 и §24 от ПЗР на Закон за енергетиката (чл.182, ал.2 ЗУТ)

Необходими приложения към заявлението:

Такса:

За изменение на подробен устройствен план в границите на населените места – 70 лева.

За изменение на подробен устройствен план  извън границите на населените места – 70 лева за декар + 30 лева за всеки започнат декар.

Административни срокове: в 14-дневен срок след постъпване на заявлението се изадава мотивирано разрешение или мотивиран отказ от кмета на община Горна Малина.

 

2.3.Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план и изменение на подробен устройствен план.

Основание: чл.128, ал.7 ЗУТ; чл.129, ал.1 и ал.2 ЗУТ;

Заявява се от: възложителя на подробен устройствен план.

Необходими приложения към заявлението:

Такса:

За подробни устройствени планове с обхват до 1000 кв.м в границите на населените места 150 лева.

За подробни устройствени планове с обхват от 1001 кв.м до 10 000 кв.м в границите на населените места 300 лева.

За подробни устройствени планове с обхват над 10 000 кв.м в границите на населените места 500 лева.

За подробни устройствени планове с обхват до 1000 кв.м извън границите на400 лева.

За подробни устройствени планове с обхват от 1001 кв.м до 10 000 кв.м извън границите на населените места600 лева.

За подробни устройствени планове с обхват над 10 000 кв.м извън границите на населените места1200 лева.

За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до 500 м –200 лева

За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от 501 м до 2000 м –         400 лева

За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от над 2000 м – 800 лева

Административни срокове: В едномесечен срок от изтичане на сроковете по съобщаване на проекта за ПУП на заинтересуваните лица подробният подробен устройствен план се разглежда от ОЕСУТ. В седемдневен срок от датата на заседанието на ОЕСУТ, се изпраща препис-извлечение с взетото решение от протокола на ОЕСУТ.

 

2.4.Разрешение за изработване на план-извадка.

Основание: ЗУТ, чл.133;

Заявява се от:заинтересуваните лица.

Необходими приложения към заявлението:

Административни срокове:

Такса:

2.5.Съгласуване и одобряване на план-извадка.

Прилагат се административните процедури, срокове и такси за съгласуване и одобряване на подробен устройствен план и изменение на подробен устройствен план

т.2.3.

 

3.Одобряване на инвестиционни проекти. Разрешаване на строителството.

 

3.1. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ОЕСУТ.

Основание: ЗУТ, чл.142, ал.4 и ал.6, т.1, чл.144, чл.145;

Заявява се от:собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на специален закон;

Необходими приложения към заявлението:

-     отделните части на инвестиционния проект да са взаимно съгласувани;

-     проектът по част „Конструктивна” да е съгласуван с лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”;

-  проектът по част

Връща