Решение № 31 по протокол № 2 от 09.03.2018 г.

май 10, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №2  от 09.03.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение вх.№ 61.00-17/02.03.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 83, ал. 2 от Закона за пубичните финанси, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1- не гласува, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ №31

 

Приема бюджетната прогноза на община Горна Малина за периода 2018-2021 година в частта за местни дейности по показатели от единната бюджетна класификация-Приложения 1а , 6г, 7в , 8 и 8а .

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

Против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

не гласува

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

      Решението е влязло в законна сила

                                     на 13.04.2018 г.

Връща

Новини