Решение № 25 по протокол № 2 от 09.03.2018 г.

май 10, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №2  от 09.03.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение №94.П-6/1//2018 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост вр. чл. 18, ал. 3, т. 1-т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1- не гласува, 1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 25

 

  1. 1.      Дава съгласие да бъде продължен срока на договор № 44/29.05.2013 г., изменен с Анекс № 1, сключен с Пламен Спасов Петров с ЕГН: 9205269362, с адрес по лична карта: с. Горна Малина, ул. „11-та“, № 39 за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Долно Камарци, с начин на трайно ползване „Нива“ – V-та категория, № 022022 с площ от 3,032 дка в местността „Върбака“ с годишна наемна цена в размер на 66,70 лв. (шестдесет и шест лева и седемдесет стотинки) без ДДС.
  2. 2.      Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към горецитирания договор за отдаване под наем при условията на т. 1 от настоящето решение.

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

не гласува

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

върнато от Областният управител

на Софийска област за ново обсъждане

Връща

Новини