Решение № 23 по протокол № 2 от 09.03.2018 г.

май 10, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №2  от 09.03.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 94.00-33/2/17/2018 г. от Цветанка Иванова – зам. - кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 – не гласува, Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 23

  1. 1.                Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., приета с решение № 151 по протокол № 11 от 21.12.2017 г., като в Приложение № 4б „Описание за общинските имоти, които общината има намерение да предложи за отдаване под наем през 2018 г.” в частта за с. Горна Малина включва част от имот – публична общинска собственост, съставляващ лекарски кабинет с площ от 25.00 кв. м, заедно с ½ чакалня, манипулационна и санитарен възел, находящи се в сградата на „Здравна служба“ с. Горна Малина, с акт за публична общинска собственост № 32/08.10.1998 г.
  2. 2.                  Потвърждава и през 2018 г. действието на свое решение № 138 по протокол № 10 от 25.10.2017 г.
  3. 3.                  Упълномощава кмета на Общината да извърши през 2018 г. необходимите фактически и правни действия за неговото реализиране без нарочно решение на Общинския съвет, след което да представи до 31.12.2018 г. отчет за изпълнението му съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

не гласува

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

   Решението е влязло в законна сила

                                     на 13.04.2018 г.

Връща

Новини