Решение № 21 по протокол № 2 от 09.03.2018 г.

май 10, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №2  от 09.03.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение № 94.М-118/2/17/2018 г. Цветанка Иванова – зам. - кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1- не гласува, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 21

 

1.     Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години имот – частна общинска собственост: „Заведение за бързо хранене” с площ от 103.00 кв. м, находящо се в масивна едноетажна сграда, цялата със застроена площ от 320 кв. м, построена и разположена в УПИ IX -АТЦ, сладкарница, производствена сграда, гаражи и автоспирка в кв. 17, с акт за частна общинска собственост № 66 от 28.06.1999 г., вписан в книгите за вписване от 17.02.2006 г., том ІІ, № 82 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

     Определя наемна цена на месец в размер на 123.6  лв. (сто двадесет и три лева лева и шестдесет стотинки).

Цената е формирана по следната формула: 103.00 кв. м площ х 1.00 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м за с. Саранци) = 103.00 лв. х 1.0 коефициент за площ (на обектите над 101 кв. м) х 20 % ДДС = 123.6  лв./месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011 г. на ОбС.

     2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжната процедура и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

не гласува

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

   Решението е влязло в законна сила

                                     на 13.04.2018 г.

Връща

Новини