Решение № 13 по протокол № 2 от 09.03.2018 г.

май 10, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №2  от 09.03.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………
 

След направеното предложение № 61.00-73/2017г. от Цветанка Иванова – зам. - кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41 и чл. 47 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - не гласува, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 13

1. Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 24 600,00 лв с ДДС и включено право на строеж за апартамент №4 в жилищен блок №1, вх. А, ет. 2, находящ се в УПИ I в кв. 32 по регулационния план на с. Горна Малина, одобрен със Заповед № АБ – 137/04.06.1985 г. със застроена площ от 73.50 кв.м., заедно с мазе №4 с площ от 6 кв.м. и таванско помещение №4 с площ от 6 кв.м. по нотариален акт с № 187, том 3 с вх.рег. № 943, дело №440 от 26.04.2017 г.

2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване и да сключи договор със спечелилия търга.

 

Поименно гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

не гласува

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

   Решението е влязло в законна сила

                                     на 13.04.2018 г.

Връща

Новини