Решение № 12 по протокол № 2 от 09.03.2018 г.

май 10, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №2  от 09.03.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

 

След направеното предложение № 61.00-19/2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 42, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за общинската собственост вр. чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 23 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от ОбС Горна Малина с решение № 62/11.05.2005 г., с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - не гласува, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 12

Определя общинските жилища за продажба през 2018 г., както следва:

  1. 1.      Двустаен апартамент № 2, ет. 1, вх. „А“, бл. 8 с площ от 62.00 кв. м. и мазе № 2 с площ от 6.00 кв. м, находящ се в УПИ I, кв. 1, с нотариален акт с № 185, том 3 с вх.рег. № 946, дело №438 от 26.04.2017 г. и
  2. 2.      Апартамент с разширена кухня № 4 с площ от 73.5 кв. м, мазе № 4 с площ от 6.00 кв. м и таванско помещение № 4 с площ от 6.00 кв. м, находящ се в УПИ I, кв. 32 – бл. 1, вх. „А“, с нотариален акт с № 187, том 3 с вх.рег. № 943, дело № 440 от 26.04.2017 г.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

не гласува

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

   Решението е влязло в законна сила

                                     на 13.04.2018 г.

Връща

Новини