Решение № 9 по протокол № 1 от 26.01.2018 г.

мар 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1  от 26.01.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх.№ 61.00-5/19.01.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по комисията по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2, предложение четвърто, чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2-ма отсъстват, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 9

Общински съвет Горна Малина утвърждава :

  1. 1.      План –сметка за едно патронирано лице от ДСП- с.Негушево за един

храноден за 2018 г., както следва:

Първи вариант: -обяд с хляб

Обща стойност -3,74 лв.

Втори вариант: -обяд, вечеря, хляб

Обща стойност -4,86 лв.

  1. 2.      Разходите за гориво в размер на 1,15 лв. да не се калкулират, а да бъдат

за сметка на общинският бюджет в „Местни отговорности”

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

   Решението е влязло в законна сила на 21.02.2018 г.

                                                                                                                                           подпис:

Връща

Новини