Решение № 8 по протокол № 1 от 26.01.2018 г.

мар 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1  от 26.01.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение  вх.№ 61.00-6/19.01.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по комисията по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 2-ма отсъстват,  Общинският съвет прие

 

РЕШЕНИЕ № 8

  1. В § 5100 – целеви средства

1.1   Обект „Ремонт на общинска сграда с.Белопопци  и Горна Малина ”

Било – 50 000 лв – става – 49 921 лв – разлика /-/ 79 лв.

1.2   Обект „Рехабилитация на улици във всички населени места на общината”

Било – 130 300 лв – става – 130 296  лв – разлика /-/ 4 лв.

1.3   Обект „Ремонт на спортна площадка с.Априлово”

Било – 55 000 лв – става – 54 996  лв – разлика /-/ 4 лв.

1.4   Обект „Разширение на гробищни паркове с.Горна Малина и с.Гайтанево”

Било – 10 000 лв – става – 10 087  лв – разлика /+/  87 лв.

  1. В § 5200 – собствени средства

2.1   § 5201 „Придобиване на компютри за общинска администрация”

Било – 5 000 лв – става – 5 300  лв – разлика /+/  300 лв.

2.2  § 5204 „Закупуване на строителна техника”

Било – 0 лв – става – 800  лв – разлика /+/  800 лв.

            2.3 §5203 „Доставка и монтаж на приемно-предавателни устройства и камери за видео наблюдение по селата на общината”

Било – 7 300 лв – става – 6 200  лв – разлика /-/  1 100 лв.

  1. 3.      Преходни обекти за изпълнение през 2018 г с целеви средства :

Функция 07 - § 5100 – 14 491 лв , в т.ч.

      Обект „Разширение на гробищни паркове с.Горна Малина и с.Гайтанево” – 8 491 лв.

     Обект „Реконструкция на лекоатлетическа писта спортна зала” – 6 000 лв.

 

Поимено гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила  на 21.02.2018 г.

                                                                                                                                           подпис:

Връща

Новини