Решение № 6 по протокол № 1 от 26.01.2018 г.

мар 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1  от 26.01.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-3/12.01.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по комисията по финанси, данъчна политика и бюджет и проведено гласуване и на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 6

1.Приема бюджета на Община Горна Малина за 2018 година /приложение № 1/ , както следва:

1.1. По приходите в размер на 6 490 605  лв., в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 999 286  лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

 2 817 745  лв.

1.1.1.2. Чужди средства на разпореждане в размер на – - 17 941 лв., средства от ЕС по проект „Твоя час”;

1.1.1.3. Временен безлихвен заем – 0  лв;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2017 година в размер на 199 482  лв. /приложение № 2/ , в това число с целеви характер 17 941  Лв и за разпределение от ОбС – 181 541 лв.;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 491 319  лв, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 352 940 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 906 390  лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 012 800  лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 518 500  лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на

 108 300 лв.

  1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 386 000 лв

1.1.2.5.  Предоставени трансфери в размер на 267 678 лв.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  0  лв.

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на  5 700   лв. – средства от отчисления от/за РИОСВ

1.1.2.8. Погасяване на краткосрочен заем / овърдрафт - /-/ 171 326 лв.;

1.1.2.8. Преходен остатък от 2016 година в размер на 117 137  лв./Приложение 2/, в това число с целеви характер 117 137  лв и за разпределение от ОбС – 0  лв.;

 

1.2. По разходитев размер на 6 490 605 лв., разпределени по функции и дейности, както следва:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 999 286 лв. ;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на

224 687   лв. /приложение № 1/;

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 3 266 632  лв. , в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 80 000 лв.

 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

  1. 2.      Приема поименен списък на капиталовите разходи в размер на 884 134 лв, съгласно Приложение №3

2.1 .Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи , в размер на 386 000 лв; + 14 491 лв преходен остатък от 2017 г.

2.2.Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи , в размер на 215 964  лв;

2.3. Приема разчет за капиталови разходи ,финансирани с приходи от ПУДОС , в размер на 267 678  лв.

 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г.,без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1.Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за 2018 г., за делегирани от държавата дейности / Приложение 4/

3.2. Числеността на персонала и разпределението на планови разходи за заплати за 2018 г., за местни дейности / Приложение 5/

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Членски внос в размер на 5 020 лв. /внесено е отделно предложение/;

     4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет , в размер на 10 000 лв.;

     4.3. Субсидии за:

4.3.1. Читалища – 43 680 лв за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност , съгласно Приложение № 6;

            4.3.2.  Спортни клубове –  61 500 лв.

Спортна организация

Предложение от кмета на общината

за 2018 г.

Волейболен клуб „Звездец”

33 500

Футболен клуб „Звездец”

16 500

Крикет и лека атлетика клуб „Лидер”

11 500

 

     4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето  и отчитането  на целевите средства по т.4.3.1 и т.4.3.2;

 

5. Приема следните лимити на разходи:

     5.1. СБКО – в размер на 3 % от планираните средства за работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

     5.2. Разходи за представителни цели  на кмета на общината 2% от разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 4 100 лв;

     5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет  1% от разходите за издръжка на дейност “Общинска администрация” в размер на 2 050 лв.

     5.4.Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство в общ размер – 6 240 лв. , съгласно Приложение № 7.

     5.5. Разходи за командировки в страната и чужбина на кмета на общината и председателя на ОбС, както следва:

Длъжности

по чл.8 , ал. 4 – в страната

 

по чл.3 , ал.2 – в чужбина

- Председател на общински съвет

900

1 500

- Кмет на общината

1 800

4 000

 

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз в размер на 8 367 332 лв. , съгласно Приложение № 8

 

7. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен на бюджета на община Горна Малина , съгласно Приложение № 9;

 

8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 година и прогнозни показатели за  2019  и 2020 година , съгласно Приложение № 10

 

9. Определя максимален размер на дълга , както следва :

9.1. Максимален размер по плащанията на общинския дълг и общински гаранции към края на 2018 г да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години или  289 814 лв;

9.2. Намерения за непоемане на нов дълг през 2018 година.

 

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2018 г в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 765 688 лв.

 

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи ,които могат да бъдат поети през 2018 година в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 2 552 293 лв.

 

12. Определя размера на  просрочени вземания, който се предвижда да бъдат събирани през 2018 година в размер на 18 314 лв от наем земи и имущество;

 

13. Определя размера на  просрочени задължения, който се предвижда да бъдат разплатени през 2018 година в размер на 295 909 лв  в това число 267 698 лв капиталови разходи по ПУДОС, съгласно /Приложение №11/;

 

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

    14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

    14.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

    14.3. В изпълнение на правомощията си по т. 14.2 кметът издава заповеди;

    14.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;

 

15. Възлага на кмета:

    15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;

    15.2. Да организира разпределяне на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределянето;

    15.3. Да информира Общински съвет в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

    15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

    15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и Министерството на финансите;

 

16. Упълномощава кмета :

    16.1 да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

    16.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по – късно от края на 2018 г.;

   16.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

   16.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 , ал.1 , т.4 от ЗПФ.

   16.5. Във всички останали случаи , при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , кметът на общината внася предложение за  предоставянето им по решение на общинския съвет.

 

17. Упълномощава кмета:

   17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнението на Общинския план за развитие;

   17.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

   17.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери , както и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

18. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

Поимено гласуване:

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.02.2018 г.

                                                                                                                                           подпис:

Връща

Новини