Решение № 5 по протокол № 1 от 26.01.2018 г.

мар 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1  от 26.01.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното№ 61.00-1/02.01.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 5

         1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 41 по протокол 4/03.04.2017 г., като на последния ред отгоре надолу вписва „627.40 кв. м (шестстотин двадесет и седем цяло и четиридесет стотни квадратни метра)“ вместо „0.627 кв. м“.

         2. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 78 по протокол 7/30.06.2017 г., като на ред четвърти отгоре надолу вписва „627.40 кв. м (шестстотин двадесет и седем цяло и четиридесет стотни квадратни метра)“ вместо „627.00 кв. м“.

        3. Потвърждава постановеното в останалата му част.

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.02.2018 г.

                                  

                                                                                                                                              подпис:

Връща

Новини