Решение № 149

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

 

По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

След разглеждането на молба № 94.Ц-24/23.04.2015 г. от Цветко Цветков от с. Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общинския съвет, приети с решение № 41 по протокол № 2/20.02.2009 г., с 12 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, 1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 149

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. за закупуване на лекарства и лечение на Цветко Иванов Цветков от с. Горна Малина, Община Горна Малина.

2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация и да бъдат отчетени по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет“.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини