Решение № 139

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 
               

 

 

 

По  трета   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-56/26.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местото самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал.1 вр. чл.150 от Закона за устройство на територията, с 8 гласа – за, против – 3-ма, въздържали се – 2-ма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 139

 

   Одобрява проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на кабелна линия за електрозахранване с обхват: ПИ 000459 – пасище, ПИ 000400 – третокласен път, ПИ 000392 – водосточно съоръжение и ПИ 000372 – язовир в землището  на  село Белопопци с ЕКАТТЕ 03705, Община Горна Малина.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

Х

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

Х

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини