Решение № 137

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

               

 

 

 

    По трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.Д-55(1)/26.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местото самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, с 13 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 137

 

1. Разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасета на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за електрозахранване на ПИ 038016, м.“Лиската“ в землището на с. Макоцево, Община Горна Малина, при засягане на ПИ 000180 – полски път, общинска публична собственост.

2. Изработването и съгласуването на ПУП-ПП следва да бъде възложено от Алберт Емилов Андреев изцяло за негова сметка.

3. С настоящото решение Общински съвет Горна Малина утвърждава приложеното задание и трасе по реда на чл.125 от Закона за устройство на територията.

4. Общински съвет Горна Малина дава съгласие по реда на чл.192, ал.5 от Закона за устройство на територията за учредяване на право на прокарване на електрически кабел за захранване на ПИ 038016, м.“Лиската“ в землището на с. Макоцево, Община Горна Малина, след влизане в сила на парцеларния план.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини