Решение № 136

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

               

 

    По  трета   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-51/09.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 9, изречение второ, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Oбщина Горна Малина, с 9 гласа – за, против – няма, въздържали се – 4-ма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 136

 

1.Актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които Община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2015 г. в частта за с. Стъргел се включват следните имоти:

1.1. Имот № 014059 с площ от 2.880 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2103/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014г., том IX,83;

1.2.Имот № 086059 с площ от 1.437 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Дрисляк“, с акт за частна общинска собственост № 2104/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г., том IX, № 84;

1.3.Имот № 095022 с площ от 3.998 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Вел. Дупка/Черньовец“ с акт за частна общинска собственост № 2110/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том  IX, № 99;

1.4. Имот № 092073 с площ от 1.521 дка с начин на трайно ползване „Ливада“, 0.912 дка – V-та категория и 0.609 дка – III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г.Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2117/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 122;

1.5.Имот № 087001 с площ от 13.477 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Попови върби“ с акт за частна общинска собственост № 2122/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014г., том IX, № 173;

1.6.Имот № 087002 с площ от 2.996 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Попови върби“ с акт за частна общинска собственост № 2123/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014г., том IX, № 176;

1.7.Имот № 094026 с площ от 2.042 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Черньовец“ с акт за частна общинска собственост № 2126/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 185;

1.8. Имот № 086143 с площ от 8.563 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Дрисляк“ с акт за частна общинска собственост № 2128/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014г., том IX, № 193;

1.9.Имот № 014047 с площ от 7.252 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2129/13.06.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014г., том IX, № 195;

1.10.Имот № 014048 с площ от 1.707 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2130/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 187;

1.11. Имот № 009001 с площ от 4.531 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2132/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014г., том X,12;

1.12. Имот № 012017 с площ от 1.503 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2133/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том X, № 17;

1.13. Имот № 012018 с площ от 4.727 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2134/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 19;

1.14. Имот № 009005 с площ от 6.667 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2135/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X,20;

1.15. Имот № 008024 с площ от 9.923 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2136/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 22;

1.16. Имот № 008045 с площ от 3.175 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2137/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X,27;

1.17. Имот № 008050 с площ от 1.346 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2138/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X,32;

1.18. Имот № 008080 с площ от 2.555 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2139/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X,35;

1.19. Имот № 008078 с площ от 0.232 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2140/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X,37;

1.20. Имот № 008028 с площ от 2.356 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2141/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X,43;

1.21. Имот № 008061 с площ от 1.040 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2142/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 46;

1.22. Имот № 008051 с площ от 0.387 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“, с акт за частна общинска собственост № 2143/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 49;

1.23. Имот № 008019 с площ от 0.718 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2145/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 53;

1.24. Имот № 008013 с площ от 2.246 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2146/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X,62;

1.25. Имот № 008009 с площ от 1.522 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2147/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014г., том X, № 65;

1.26. Имот № 006038 с площ от 0.784 дка с начин на трайно ползване „Ливада“V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2148/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 71;

1.27. Имот № 006043с площ от 1.461 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2150/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014г., том X, № 74;

1.28. Имот № 006032 с площ от 1.563 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2151/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014г., том VIII,121;

1.29. Имот № 006034 с площ от 1.391 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2152/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 124;

1.30. Имот № 006029 с площ от 1.030 дка с начин на трайно ползване „Ливада“V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2153/24.06.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,128;

1.31. Имот № 006022 с площ от 1.022 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2154/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014г., том VIII,132;

1.32. Имот № 006015 с площ от 0.562 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2155/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,134;

1.33. Имот № 006004 с площ от 0.838 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2156/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,137;

1.34. Имот № 006084 с площ от 0.433 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2157/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,144;

1.35. Имот № 006117 с площ от 17.305 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2158/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,149;

1.36. Имот № 006035 с площ от 1.147 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2159/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,153;

1.37. Имот № 006076 с площ от 0.768 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2160/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,154;

1.38. Имот № 006077 с площ от 12.750 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2161/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,155;

1.39. Имот № 006091 с площ от 1.925 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2162/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014г., том VIII,156;

1.40. Имот № 006094 с площ от 2.586 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2163/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,167;

1.41. Имот № 006120 с площ от 1.529 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2164/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,178;

1.42. Имот № 006127 с площ от 8.730 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2165/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII,179;

1.43. Имот № 006118 с площ от 4.467 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2166/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII,186;

1.44. Имот № 006111 с площ от 4.880 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2167/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII,187;

1.45. Имот № 006060 с площ от 2.108 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2168/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII,188;

1.46. Имот № 002041 с площ от 6.931 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2169/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014г., том VIII,189;

1.47. Имот № 002038 с площ от 3.904 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2170/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII,190;

1.48. Имот № 002031 с площ от 1.834 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2171/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII,191;

1.49. Имот № 002009 с площ от 2.200 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“, с акт за частна общинска собственост № 2172/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII,198;

1.50. Имот № 002008 с площ от 1.965 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2173/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII,193;

1.51. Имот № 002002 с площ от 3.220 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2174/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX,1;

1.52. Имот № 001054 с площ от 2.595 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Ялията“ с акт за частна общинска собственост № 2175/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 2;

1.53. Имот № 001057 с площ от 35.325 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Ялията“ с акт за частна общинска собственост № 2176/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX,3;

1.54. Имот № 001051 с площ от 4.425 дка с начин на трайно ползване „Ливада“V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Ялията“ с акт за частна общинска собственост № 2177/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX,4;

1.55. Имот № 007001 с площ от 6.845 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Дългата ливада“ с акт за частна общинска собственост № 2180/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX,25;

1.56. Имот № 007002 с площ от 1.225 дка с начин на трайно ползване „Ливада“III-та категория, находящ се в местността „Дългата ливада“ с акт за частна общинска собственост № 2181/24.06.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX,28;

1.57. Имот № 007007 с площ от 1.670 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Дългата ливада“ с акт за частна общинска собственост № 2182/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014г., том IX,36;

1.58. Имот № 007010 с площ от 1.716 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Дългата ливада“ с акт за частна общинска собственост № 2183/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX,38.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини