Решение № 135

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

  

 

По трета   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-50/09.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1, ал. 9, изречение второ, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Oбщина Горна Малина, с 9 гласа – за, против – няма, въздържали се – 4-ма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 135

 

1. Актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които Община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2015 г. в частта за с. Стъргел се включват следните имоти:

1.1. Имот № 081004 с площ от 0.400 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мильов азмак/Кл. път“ с акт за частна общинска собственост № 2105/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г., том II, № 85;

1.2. Имот № 081024 с площ от 0.513 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мильов азмак/Кл. път“ с акт за частна общинска собственост № 2106/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г., том IX, № 86;

1.3. Имот № 081166 с площ от 0.401 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мильов азмак/Кл. път“ с акт за частна общинска собственост № 2107/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г., том IX, № 88;

1.4. Имот № 085040 с площ от 3.647 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Маджарица/Пенчовец“ с акт за частна общинска собственост № 2108/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 97;

1.5. Имот № 085133 с площ от 1.308 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Маджарица/Пенчовец“ с акт за частна общинска собственост № 2109/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 98;

1.6. Имот № 083149 с площ от 0.900 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мил. азмак/Две върби“ с акт за частна общинска собственост № 2111/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.07.2014 г., том IX, № 102;

1.7. Имот № 083081 с площ от 0.800 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мил. азмак/Две върби“ с акт за частна общинска собственост № 2112/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 111;

1.8. Имот № 083218 с площ от 0.303 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мил. азмак/Две върби“ с акт за частна общинска собственост № 2113/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.07.2014 г., том IX, № 113;

1.9. Имот № 092040 с площ от 4.546 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 1.818 дка V-та категория и 2.728 дка III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2114/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 114;

1.10. Имот № 092026 с площ от 2.309 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 1970/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 120;

1.11. Имот № 092066 с площ от 2.157 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2116/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 121;

1.12. Имот № 092082 с площ от 1.370 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2118/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 123;

1.13. Имот № 090022 с площ от 0.979 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Върбака/Столоватица“ с акт за частна общинска собственост № 2119/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 124;

1.14. Имот № 090014 с площ от 3.338 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Върбака/Столоватица“ с акт за частна общинска собственост № 2120/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 13.06.2014 г., том IX, № 133;

1.15. Имот № 090098 с площ от 2.308 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Върбака/Столоватица“ с акт за частна общинска собственост № 2121/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 15.07.2014 г., том IX, № 132;

1.16. Имот № 087007 с площ от 1.600 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Попови върби“ с акт за частна общинска собственост № 2124/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 178;

1.17. Имот № 087058 с площ от 0.898 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Попови върби“ с акт за частна общинска собственост № 2125/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 181;

1.18. Имот № 006039 с площ от 0.476 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2149/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 73;

1.19. Имот № 092094 с площ от 0.592 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2185/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 40.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини