Решение № 134

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 
                                                                               

 

  

 

    По  трета    точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-49/09.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1, ал. 9, изречение второ, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Oбщина Горна Малина, с 11 гласа – за, против – няма, въздържали се - 1; 1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 134

 

1.Актуализира се програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2015 г. в частта за с. Гайтанево се включват следните имоти:

1.1. Имот № 009001 с площ от 70.316 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Сивляка“ с акт за частна общинска собственост № 1719/26.03.2013 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.04.2013г., том II, № 128;

1.2. Имот № 012038 с площ от 35.997дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Къра“, с акт за частна общинска собственост № 1721/26.03.2013 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.04.2013г., том II,132;

1.3. Имот № 019060 с площ от 2.642 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Русоляка“ с акт за частна общинска собственост № 1958/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014г., том V, 179;

1.4. Имот № 019080 с площ от 12.801 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Русоляка“ с акт за частна общинска собственост № 1959/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г. Том V180;

1.5. Имот № 024007 с площ от 14.956 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Равнището“ с акт за частна общинска собственост № 1960/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014г., том V,181;

1.6. Имот № 024011 с площ от 22.983 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Равнището“ с акт за частна общинска собственост № 1961/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014г., том V, № 183;

1.7. Имот № 024097 с площ от 5.500 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Равнището“ с акт за частна общинска собственост № 1962/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V,185;

1.8. Имот № 010004 с площ от 1.799 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Под Могилите“ с акт за частна общинска собственост № 1963/08.04.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014г., том V, № 186;

1.9. Имот № 006145 с площ от 8.200 дка с начин на трайно ползване „Нива“IV-та категория, находящ се в местността „Горно поле“ с акт за частна общинска собственост № 1964/08.04.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 188;

1.10. Имот № 006209 с площ от 25.277 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Горно поле“ с акт за частна общинска собственост № 1965/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V,189;

1.11. Имот № 009002 с площ от 16.997 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Сивляка“ с акт за частна общинска собственост № 1966/08.04.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014г., том V,191;

1.12. Имот № 011129 с площ от 0.500 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Крушака“ с акт за частна общинска собственост № 1968/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V,192;

1.13. Имот № 011046 с площ от 2.806 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Крушака“ с акт за частна общинска собственост № 1969/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 30.04.2014 г., том VI,6;

1.14. Имот № 066033 с площ от 13.914 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Буцата“ с акт за частна общинска собственост № 1970/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 30.04.2014г., том VI,7;

1.15. Имот № 043044 с площ от 10.000 дка с начин на трайно ползване „Нива“ II-ма категория, находящ се в местността „Белата гнила“ с акт за частна общинска собственост № 1971/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 30.04.2014 г., том VI,8;

1.16. Имот № 092001 с площ от 31.530 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Мало село“ с акт за частна общинска собственост № 1972/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 15.04.2014г., том V,57;

1.17. Имот № 092011 с площ от 8.457 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Мало село“ с акт за частна общинска собственост № 1973/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 15.04.2014 г., том V,58;

1.18. Имот № 092015 с площ от 1.977 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Мало село“ с акт за частна общинска собственост № 1974/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 15.04.2014 г., том V,59;

1.19. Имот № 092007 с площ от 1.109 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Мало село“ с акт за частна общинска собственост № 1975/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V,93;

1.20. Имот № 012001 с площ от 72.047 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Къра“ с акт за частна общинска собственост № 1976/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014г., том V,94;

1.21. Имот № 018050 с площ от 28.095 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Над камика“, с акт за частна общинска собственост № 1977/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014г., том V,95;

1.22. Имот № 005036 с площ от 1.001 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Китката“ с акт за частна общинска собственост № 1979/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014г., том V, 97;

1.23. Имот № 043045 с площ от 15.050дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Белата гнила“ с акт за частна общинска собственост № 1980/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V, № 96;

1.24. Имот № 020010 с площ от 1.475 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1981/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014г., том V, № 99;

1.25. Имот № 020024 с площ от 1.004дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1982/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014г., том V, № 102;

1.26. Имот № 021083 с площ от 1.102дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Под Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1984/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.04.2014 г., том V,130;

1.27. Имот № 091092с площ от 4.997 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Сърта“ с акт за частна общинска собственост № 1985/08.04.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.04.2014г., том V, № 131;

1.28. Имот № 091004 с площ от 5.002 дка с начин на трайно ползване „Нива“IV-та категория, находящ се в местността „Сърта“ с акт за частна общинска собственост № 1986/08.04.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.04.2014 г., том V, № 132;

1.29. Имот № 091091 с площ от 3.303 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Сърта“ с акт за частна общинска собственост № 1987/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V,174;

1.30. Имот № 036056 с площ от 2.100 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Под Садината“ с акт за частна общинска собственост № 1988/08.04.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014г., том V,175;

1.31. Имот № 027029 с площ от 0.200 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Совата“ с акт за частна общинска собственост № 1989/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014г., том V,178;

1.32. Имот № 020005 с площ от 2.058 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Мадамете“ с акт за частна общинска собственост № 1990/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 182;

1.33. Имот № 056049 с площ от 22.577дка с начин на трайно ползване „Нива“, 3.799 дка IX-та категория и 18.778 дка VIII-ма категория, находящ се в местността „Бърдото“ с акт за частна общинска собственост № 1993/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014г., том V, № 190;

1.34. Имот № 073078 с площ от 58.063дка с начин на трайно ползване „Нива“, 48.645 дка IX-та категория и 9.418 дка VII-ма категория, находящ се в местността „Пладнището“ с акт за частна общинска собственост № 1994/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.07.2014 г., том V, № 193;

1.35. Имот № 057001 с площ от 50.425дка с начин на трайно ползване „Нива“, 4.199 дка IX-та категория и 46.226 дка VIII-ма категория, находящ се в местността „Спасова могила“ с акт за частна общинска собственост № 1995/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 29.04.2014г., том V, № 194;

1.36. Имот № 057014 с площ от 17.781дка с начин на трайно ползване „Нива“, 3.180 дка IX-та категорияи 14.601 дка VIII-ма категория, находящ се в местността „Спасова могила“ с акт за частна общинска собственост № 1996/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 195;

1.37. Имот № 069004 с площ от 20.926 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 19.252 дка VIII-ма категория и 1.674 дка VII-ма категория, находящ се в местността „Бърдото“ с акт за частна общинска собственост № 1998/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 197;

1.38. Имот № 056005 с площ от 15.507 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 4.119 дка IX-та категория и 11.388 дка VIII-ма категория, находящ се в местността „Бърдото“ с акт за частна общинска собственост № 1999/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 198.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини