Решение № 133

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По  трета   точка  от  дневния  ред:

 

Сред направеното предложение № 61.00-48/09.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост вр. чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вр. чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност вр. чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, с 12 гласа – за, против – няма, въздържали се – няма, 1 – отсъства, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 133

 

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Байлово, Община Горна Малина:

1.1. Имот № 009030 с площ от 1.374 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 1967/08.04.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.06.2014 г., том VI, № 184;

1.2. Имот № 089051 с площ от 0.368 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Къра“, с акт за частна общинска собственост № 2012/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 31.05.2014 г., том VI, № 168;

1.3. Имот № 089028 с площ от 0.920 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Къра“ с акт за частна общинска собственост № 2013/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 31.05.2014 г., том VI, № 169;

1.4. Имот № 089010 с площ от 1.094 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Къра“ с акт за частна общинска собственост № 2014/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 31.05.2014 г., том VI, № 141;

1.5. Имот № 089006 с площ от 0.998 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Къра“ с акт за частна общинска собственост № 2015/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 31.05.2014 г., том VI, № 172;

1.6. Имот № 088040 с площ от 0.961 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Друма“ с акт за частна общинска собственост № 2016/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин От 31.05.2014 г., том VI, № 173;

1.7. Имот № 088039 с площ от 3.477 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Друма“ с акт за частна общинска собственост № 2017/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.05.2014 г., том VI, № 174;

1.8. Имот № 086031с площ от 2.171 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Панчов кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2018/19.05.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 31.05.2014 г., том VII, № 175;

1.9. Имот № 086010 с площ от 0.979 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Панчов кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2019/19.05.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.06.2014 г., том VI, № 176;

1.10. Имот № 083039 с площ от 0.680 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Реката“ с акт за частна общинска собственост № 2020/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.06.2014 г., том VI, № 177;

1.11. Имот № 009041 с площ от 1.299 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2021/19.05.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.06.2014 г., том VI, № 178;

1.12. Имот № 073015 с площ от 1.002 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Къра“ с акт за частна общинска собственост № 2022/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том VI, № 186;

1.13. Имот № 070020 с площ от 1.400 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Петровски гьол“ с акт за частна общинска собственост № 2023/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том VI, № 197;

1.14. Имот № 070008 с площ от 0.800 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Петровски гьол“ с акт за частна общинска собственост № 2024/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том V, № 198;

1.15. Имот № 059026 с площ от 1.935 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Барабойника“ с акт за частна общинска собственост № 2025/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том V, № 199;

1.16. Имот № 052048 с площ от 1.050 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Богданов кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2026/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 04.06.2014 г., том VI, № 200;

1.17. Имот № 053059 с площ от 1.399 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Крайщето“ с акт за частна общинска собственост № 2027/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том VII, № 1;

1.18. Имот № 052046 с площ от 0.975 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Богданов кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2028/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том VII, № 2;

1.19. Имот № 040054 с площ от 1.500 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2029/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том VII, № 12;

1.20. Имот № 040053 с площ от 1.328 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2030/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том VII, № 17;

1.21. Имот № 040052 с площ от 0.678 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2031/19.05.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014 г., том VII, № 18.

Обща площ: 26.388 дка.

2. Определя срок на договора – 3 стопански години, считано от 01.10.2015 г.

3. Определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 94 по Протокол № 4/13.02.2012г. на ОбС както следва:

3.1. За имот № 009030 – 8.24 лв.

Цената е формирана по следната формула: 1.374 дка площ х 6.00 лв. за „Нива“ X-та категория = 8.24 лв.;

3.2. За имот № 089051 – 4.05 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.368 дка. площ х 11.00 лв. за „Нива“ VI-та категория = 4.05 лв.;

3.3. За имот № 089028 – 10.12 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.920 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 10.12 лв.;

3.4. За имот № 089010  – 12.03 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.094 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 12.03 лв.;

3.5. За имот № 089006 – 10.98 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.998 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 10.98 лв.;

3.6. За имот № 088040 –10.57 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.961 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 10.57 лв.;

3.7. За имот № 088039 – 38.25 лв.

Цената е формирана по следната формула 3.477 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 38.25 лв.;

3.8. За имот № 086031 – 23.88 лв. 

Цената е формирана по следната формула 2.171 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 23.88 лв.;

3.9. За имот № 086010 - 10.77 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.979 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 10.77 лв.

3.10. За имот № 083039 – 11.56 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.680 дка. площ х 17.00 лв. за нива III-та категория = 11.56 лв.;

3.11. За имот № 009041 – 7.79 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.299 дка. площ х 6.00 лв. за нива X -та категория = 7.79 лв.;

3.12. За имот № 073015 – 11.02 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.002 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 11.02 лв.;

3.13. За имот № 070020 – 15.40 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.400дка. площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 15.40 лв.;

3.14. За имот № 070008 – 8.80 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.800 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 8.80 лв.;

3.15. За имот № 059026 – 17.42 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.935 дка. площ х 9.00 лв. за нива VII-ма категория = 17.42 лв.;

3.16. За имот № 052048 – 9.45 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.050 дка. площ х 9.00 лв. за нива VII-ма категория = 9.45 лв.;

3.17.За имот № 053059 – 12.59 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.399 дка. площ х 9.00 лв. за нива VII-ма категория = 12.59 лв.;

3.18.За имот № 052046 – 8.78 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.975 дка. площ х 9.00 лв. за нива VII -ма категория = 8.78 лв.;

3.19. За имот № 040054 – 16.50 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.500 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 16.50 лв.;

3.20. За имот № 040053 – 14.61 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.328 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 14.61 лв.;

3.21. За имот № 040052 – 7.46 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.678 дка. площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 7.46 лв.

На основание чл. 45, ал. 1 ЗДДС върху цените не се начислява ДДС.

  1. 4.      Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини