Решение № 131

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

По  трета точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 61.00-55 от 26.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1, ал. 9, изречение второ, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Oбщина Горна Малина, с 9 гласа – за, против – няма, въздържали се – 3-ма, 1 – отсъства, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 131

 

1. Актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2015 г. в частта за с. Чеканчево се включат следните имоти:

1.1. Имот № 144001 с площ от 50.001 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IХ-та категория, находящ се в местността „Зад бучката“ с акт за частна общинска собственост № 187/10.08.2000 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.12.2010 г., том VII, № 174;

1.2. Имот № 000060 с площ от 35.947 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“ с акт за частна общинска собственост № 1032/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 30.12.2005 г., том ХIII, № 153;

1.3.Имот № 000102 с площ от 43.935 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Темия“ с акт за частна общинска собственост № 1044/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 32 ;

1.4. Имот № 000103 с площ от 113.737 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Буцата“ с акт за частна общинска собственост № 1045/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 33;

1.5.Имот № 000104 с площ от 101.228 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Буцата“ с акт за частна общинска собственост № 1046/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 34;

1.6. Имот № 000106 с площ от 207.914 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1048/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 36;

1.7. Имот № 000107 с площ от 18.396 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1049/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 37;

1.8. Имот № 000108 с площ от 8.131 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ X-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1050/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 38;

1.9. част от имот № 000109, целият сплощ от 209.284 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ Х-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1051/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 39;

1.10. Имот № 000110 с площ от 123.570 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ Х-та категория, находящ се в местността „Малкия Кайрак“ с акт за частна общинска собственост № 1052/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 40;

1.11. Имот № 000113 с площ от 84.172 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“ с акт за частна общинска собственост № 1054/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 42;

1.12. Имот № 000119 с обща площ от 486.968 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория – 24.348 дка и VIII-ма категория – 462.620 дка, находящ се в местността „Гюлекър“ с акт за частна общинска собственост № 1057/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 45;

1.13. Имот № 000125 с площ от 64.658 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“, с акт за частна общинска собственост № 1059/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., том I, № 47.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини