Решение № 128

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

 

По  трета    точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-60/ 29.06.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 50, ал. 1, т. 2, чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Горна Малина вр. решение № 32 по протокол № 1/30.01.2015 г. на ОбС Горна Малина, с 8 гласа – за, против – няма, въздържали се – 5-ма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 128

 

1.Определя пазарна цена в размер на 9 240 лв.  (девет хиляди двеста и четиридесет лева) с ДДС за ½ идеална част от УПИ V-408, кв. 58 по регулационния план на вилна зона с. Осойца, одобрен със заповед № О-1098/05.10.1978г., актуван с акт за частна общинска собственост № 484/26.06.2001г., целият с площ от 1 060 кв. м.

2.Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба без търг или конкурс с  и да сключи договор със собственика на отстъпеното право на строеж.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини