Решение № 127

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

  По трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-н Николай Стоилов – общински съветник по предложение № 61.00-54/26.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Горна Малина, вр. решение № 232 по протокол № 8/28.10.2014 г. на ОбС Горна Малина, с 8 гласа – за, против – 2-ма, въздържали се – 3 –ма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 127

 

1.Определя пазарна цена в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС за ПИ № 000088 в землището на с.Априлово, с ЕКАТТЕ 00549, Община Горна Малина, с площ от 16,377 дка, с начин на трайно ползване „нива“, категория шеста, актуван с акт за частна общинска собственост № 119/14.07.2000г.

2.Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба чрез търг с явно наддаване и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

 

 

Х

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

 

Х

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 

 

Х

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 

Х

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

 

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини