Решение № 126

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 
                                                                               

 

 

 

 

 

  По  трета    точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.И-54(2)/29.06.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 13 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 126

 

Разрешава:

1. Изработването на подробен устройствен план – план за застояване (ПУП-ПЗ) за промяна на земеделски ПИ 049094, м.“Дворищата“, землище на с. Априлово, Община Горна Малина и установяване на ново конкретно предназначение „за къща за гости“ при следните устройствени параметри:

2. Изработването на подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП-ПП) за трасетата на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 049094, м. “Дворищата“, землище на с. Априлово, Община Горна Малина.

Изработването и съгласуването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП да бъде възложено от „Тиерра Агро Трип“ ЕООД, изцяло за сметка на дружеството.

С настоящото решение Общински съвет Горна Малина утвърждава приложеното задание.

 

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини