Решение № 125

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

 

 

 

  По  трета    точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.Д-64(1)/30.06.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66 вр. чл. 33 от Закона за собствеността, с 13 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, Общинския съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 125

 

1. Не приема предложение от Димитър Стефанов Радев, направено чрез пълномощника му Симеон Борисов Хаджийски, за закупуване на основание чл. 66 вр. чл. 33 от Закона за собствеността, на недвижим имот, а именно: жилищна сграда със застроена площ от 48.00 кв.м., построена и разположена в УПИ ХХІІІ-177, кв.19 по кадастралния и регулационния план на сп. Негушево, Община Горна Малина, за сумата от 40 000 (четиридесет хиляди) лева.

2. Възлага на кмета на Община Горна Малина да попълни декларация по чл. 33 от Закона за собствеността, че Община Горна Малина отказва и не желае да изкупи горецитирания недвижим имот за цената, посочена в т.1, за която сума Димитър Стефанов Радев може да продаде собствеността си на когото и както намери за добре.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини