Решение № 124

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

 

  По  трета    точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 26.00-150(1)/29.06.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1, ал. 9, изречение второ, т. 2, ал. 10 и  чл. 14, ал. 1 Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал. 4 и чл. 15 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 8 гласа  - за, против – няма, въздържали се – 5-ма, Общинският съвет прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 124

 

  1. 1.    Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение №4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2015 г. в частта за с. Стъргел се включват следните имоти:

1.1. Имот № 067002 с площ от 50.269 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IX-та категория, находящ се в местността „Арабаконак“ с акт за публична общинска собственост № 819/11.10.2004 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.01.2012 г., том I, № 30;

1.2. Имот № 067007 с площ от 33.224 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IX-та категория, находящ се в местността „Арабаконак“, с акт за частна общинска собственост № 2284/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 181;

1.3. Имот № 108003 с площ от 358.996 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ X-та категория, находящ се в местността „Краището“ с акт за публична общинска собственост № 1284/05.03.2010 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.03.2010 г., том I, № 161.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини