Решение № 123

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

 

    По  трета   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 26.00-151(1)/29.06.2015г.от инж. Емил Найденов – кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1, ал. 9, т. 2 и ал. 10 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4 ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 8 гласа – за, против – няма, въздържали се – 5-ма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 123

 

1.             Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 5 – описание на имотите – частна общинска собственост, за които общината има намерение да сключи разпоредителни сделки през 2015 г. (продажби по чл. 8, ал. 9, т.2 от ЗОС), в частта за с. Стъргел се включват следните имоти:

1.1. Имот № 000102 с площ от 4.203 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“ с акт за частна общинска собственост № 2247/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.07.2015 г.,том V, № 118;

1.2. Имот № 000144 с площ от 4.063 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Селището“, с акт за частна общинска собственост № 2248/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.07.2015 г., том V, № 119;

1.3. Имот № 000145 с площ от 2.548 дка с начин на трайно ползване „Овощна градина“ IX-та категория, находящ се в местността „Селището“ с акт за частна общинска собственост № 2249/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.07.2015 г., том V, № 120;

1.4. Имот № 002039 с площ от 0.826 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2250/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.07.2015 г., том V, № 121;

1.5. Имот № 010001 с площ от 1.629 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2251/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.07.2015 г., том V, № 122;

1.6. Имот № 010004 с площ от 1.019 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2252/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.07.2015 г., том V, № 124;

1.7. Имот № 010016 с площ от 0.102 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2253/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.07.2015 г., том V, № 125;

1.8. Имот № 010017 с площ от 4.997 дка с начин на трайно ползване „Ливада“: 0.747 дка - V-та категория и 4.230 дка – IX-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2254/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.07.2015 г., том V, № 123; 

1.9. Имот № 012004 с площ от 0.622 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2255/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2015 г., том V, № 129;

1.10. Имот № 013002 с площ от 1.837 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“ с акт за частна общинска собственост № 2256/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2015 г., том V, № 130;

1.11. Имот № 013003 с площ от 1.799 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“ с акт за частна общинска собственост № 2257/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2015 г., том V, № 132;

1.12. Имот № 013010 с площ от 2.604 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“ с акт за частна общинска собственост № 2258/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2015 г., том V, № 134;

1.13. Имот № 013015 с площ от 4.152 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“ с акт за частна общинска собственост № 2259/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2015 г., том V, № 136;

1.14. Имот № 013024 с площ от 0.470 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“ с акт за частна общинска собственост № 2260/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2015 г., том V, № 137;

1.15. Имот № 013026 с площ от 1.260 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“ с акт за частна общинска собственост № 2261/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2015 г., том V, № 138;

1.16. Имот № 014001 с площ от 3.228 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2262/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин  от м. 07.2015 г., том V, № 146;

1.17. Имот № 014002 с площ от 7.450 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2263/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 147;

1.18. Имот № 014014 с площ от 2.741 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2264/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 07.2015 г., том V, № 148;

1.19. Имот № 014028 с площ от 1.431 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2265/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин Том от м. 07.2015 г., том V, № 149;

1.20. Имот № 014035 с площ от 0.798 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2266/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 150;

1.21. Имот № 014036 с площ от 1.245 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2267/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 151;

1.22. Имот № 014039 с площ от 3.722 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2268/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 153;

1.23. Имот № 014054 с площ от 13.969 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“, с акт за частна общинска собственост № 2269/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 153;

1.24. Имот № 014058 с площ от 0.037 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2270/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 154;

1.25. Имот № 016006 с площ от 0.262 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2271/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 163;

1.26. Имот № 016008 с площ от 1.159 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2272/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 164;

1.27. Имот № 018004 с площ от 7.072 дка с начин на трайно ползване „Ливада“: 5.586 дка – IX-та категория и 1.486 - V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2273/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 165;

1.28. Имот № 018009 с площ от 3.828 дка с начин на трайно ползване „Ливада“: 1.799 дка - IX-та категория и 2.029 – V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2274/25.06.2015 г. , вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 167;

1.29. Имот № 018013 с площ от 3.071 дка с начин на трайно ползване „Ливада“: 0.307 дка – IX-та категория и 2.764 дка - V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2275/25.06.2015 г. , вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 168;

1.30. Имот № 018016 с площ от 0.229 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2276/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 169;

1.31. Имот № 018017 с площ от 2.787 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2277/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 170;

1.32. Имот № 019003 с площ от 3.992 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2278/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 171;

1.33. Имот № 020004 с площ от 0.697 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Кошарите“ с акт за частна общинска собственост № 2279/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 172;

1.34. Имот № 020010 с площ от 1.851 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Кошарите“ с акт за частна общинска собственост № 2280/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 173;

1.35. Имот № 020015 с площ от 1.035 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Кошарите“ с акт за частна общинска собственост № 2281/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 178;

1.36. Имот № 028012 с площ от 1.472 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2282/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 179;

1.37. Имот № 032001 с площ от 1.661 дка с начин на трайно ползване „Овощна градина“ IX-та категория, находящ се в местността „Селището“ с акт за частна общинска собственост № 2283/25.06.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от м. 07.2015 г., том V, № 180.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини